PictureTopic
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 20 ส.ค.63
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 11 ส.ค.63
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 24 ก.ค.63
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 16 ก.ค.63
อบรมสัมมนาเรื่อง การเสริมพลังความรู้เบื้องต้นสำหรับการวิจัย 10-11 ก.ค.63
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 29-30มิ.ย.,1 ก.ค.63
กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 4-5 มิ.ย. 63
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 13 มี.ค. 63
โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสานา วันมาฆบูชา ประจำปี 2563 7 ก.พ. 63
โครงการต้านภัยยาเสพติด 1-2 ก.พ. 63
พิธีซ้อมรับและพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562 11 พ.ย. 62
โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 11 พ.ย. 62
พิธีซ้อมย่อยรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562 3 พ.ย. 62
อบรมสัมมนาการเขียนคำของบประมาณและการเขียนโครงการ 16 ก.ย. 62
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์อาชีพทางรัฐศาสตร์ 14-15 ก.ย. 62
โครงการเสริมสร้างทักษะการใช้โปรแกรมสถิติทางการวิจัย 12-13 ก.ย. 62
โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562 10-11 ก.ย. 62
โครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่ 7-8 ก.ย. 62
โครงการอบรมสัมมนาทางด้านปรัชญา 21 ส.ค 62
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 25,28 ก.ค 62
โครงการวันสำคัญของชาติและศาสนา วันอาสาฬหบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2562 17 ก.ค 62
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 28 มิ.ย 62
โครงการอบรมค่ายพุทธบุตร ประจำปี 2562 13-14 มิ.ย 62
โครงการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2562 13-14 มิ.ย 62
ประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต 10 มิ.ย 62
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 31 มี.ค-9 เม.ย. 62
โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ 7 เม.ย. 62
ประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต 20 มี.ค. 62
สวดอภิธรรมศพและร่วมงานฌาปนกิจ ผศ.ดร. บรรฑูร บุญสนอง 18-19 มี.ค. 62
กีฬาสัมพันธ์ สิรินธราชวิทยาลัยเกมส์ 15-17 มี.ค. 62
โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสานา วันมาฆบูชา ประจำปี 2562 4 มี.ค. 62
โครงการต้านภัยยาเสพติด 27 ม.ค. 62
ศูนย์บริการวิชาการ: จัดประชุมบุคลากรเพื่อมอบหมายภาระงานเพิ่มเติม 14 ม.ค. 62
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา 8 ม.ค. 62
พระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เยี่ยมเยียน มมร.มวก. ห้องเรียน ข 7 ม.ค. 62
 

 

Luk1
kr1
pic3

AntiCor60

EDUSYS1
EDUSYS1
EDUSYS1
Epo1
Ej1
ya1
mburadio
TDC1
tkc2
tnrr2
KYS
รวมลิงค์มหาวิทยาลัยในไทย
ลิงค์สื่อมวลชน

3 5 7 9
thairat komchad

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

MBUMRCinfo