tanpai270162

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

SkoCon220361

PictureTopic
ศูนย์บริการวิชาการ: จัดประชุมบุคลากรเพื่อมอบหมายภาระงานเพิ่มเติม 14 ม.ค. 62
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา 8 ม.ค. 62
พระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เยี่ยมเยียน มมร.มวก. ห้องเรียน ข 7 ม.ค. 62
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 20 ธ.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต 13 ธ.ค. 61
ประชุมวิทยาลัยศาสนศาสตร์ 30 พ.ย. 61
พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2561 25 พ.ย. 61
พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2561 24 พ.ย. 61
โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 22 พ.ย. 61
พิธีซ้อมย่อยรับปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 18 พ.ย. 61
พิธีเปิดป้ายมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 30 ต.ค. 61
บรรยากาศงานเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ถวายผ้าพระกฐิน 26 ต.ค. 61
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 10 ต.ค. 61
มุทิตาสักการะ พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 25 ก.ย. 61
โครงการ English Camp 8 ก.ย. 61
โครงการ English Camp 7 ก.ย. 61
โครงการ English Camp 6 ก.ย. 61
นิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี 5 ก.ย. 61
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 2 ก.ย. 61
โครงการอบรมสัมมนาทางด้านภาษาอังกฤษ 31 ส.ค.61
นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดสระบุรี 30 ส.ค.61
นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 28 ส.ค.61
ประชุมโครงการอบรมสัมมนาทางด้านภาษาอังกฤษและโครงการ English Camp 27 ส.ค.61
คณะศึกษาศาสตร์ทัศนศึกษา ณ วัดปัญญานันทาราม 15 ส.ค.61
โครงการวันสำคัญของชาติและศาสนา (วันแม่แห่งชาติ) 12 ส.ค.61
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ (ห้องเรียน ข) 8 ส.ค.61
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ 6 ส.ค.61
วันอาสาฬหบูชา พุทธศักราช 2561 26 ก.ค.61
สมัชชาการเผยแผ่พระพพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 3 24 ก.ค.61
บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาการปกครอง 21 ก.ค.61
กิจกรรมสัมพันธ์เตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา 14-15 ก.ค.61
อบรมระบบบริการการศึกษา 10 ก.ค.61
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 05 ก.ค.61
โครงการอบรมค่ายพุทธบุตร 28-29มิ.ย.61
คณะอนุกรรมการประเมินเพื่อรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะที่ 2 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตทางการศึกษา 04 มิ.ย.61
โครงการสัมมนาและสอบนักศึกษา ภายหลังฝึกสหกิจศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 03 มิ.ย.61
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ 01 มิ.ย.61
กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนักศึกษาใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ 30-31 กค 61-01 มิ.ย.61
ศูนย์บริการวิชาการ: จัดประชุมบุคลากรเพื่อวางแผนและติดตามภาระงาน ครั้งที่ 2 18 พ.ค.61
กิจกรรมถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสามเณรเนื่องในโอกาสปิดภาคเรียน2/2560 17 พ.ค.61
บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียน2/2560 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 14-18 พ.ค.61
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 (พระสอนศีลธรรมใหม่) 8-9 พ.ค.61
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 (พระสอนศีลธรรมเดิม) 1 พ.ค.61
ธรรมะและสมาธิบำบัดกับการพัฒนาสังคม 27 เม.ย.61
ประชุมคณะกรรมการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 26 เม.ย.61
ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 25 เม.ย.61
โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ 8 เม.ย.61
มมร.มวก.ร่วมใจต่อต้านคอรัปชั่น การทุจริตและการประพฤติมิชอบ 14 มี.ค.61
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 12-14 มี.ค.61
เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 32 วันที่ 22 ก.พ.-1 มี.ค.61
กีฬา มมร สัมพันธ์ ครั้งที่ 5 อีสานเกมส์ วันที่ 23-25 ก.พ.2561
กีฬาประเพณีของบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่ 8 วันที่ 10 ก.พ.2561
ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 26 ม.ค.2561
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร วันที่ 11-14 ม.ค.2561
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนฝึกสหกิจศึกษา วันที่ 25-26 ธ.ค.2560
สัมมนาและสอบนักศึกษา ภายหลังฝึกสหกิจศึกษา ห้องเรียน ข. วันที่ 24 ธ.ค.2560
สัมมนาและสอบนักศึกษา ภายหลังฝึกสหกิจศึกษา ห้องเรียน ก. วันที่ 23 ธ.ค.2560
กิจกรรมถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสามเณรและจับสลากของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ วันที่ 21 ธ.ค.2560
ตรวจสอบภายใน มมร.วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 4 ธ.ค.2560
โครงการประชุมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วันที่ 25-28 พ.ย.2560
ศูนย์บริการวิชาการ: จัดประชุมบุคลากรเพื่อวางแผนและติดตามภาระงาน วันที่ 17 พ.ย.2560
ประชุมบุคลากรวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 14 พ.ย.2560
ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 14 พ.ย.2560
พิธีซ้อมรับและประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 11-12 พ.ย.2560
ประชุมยกร่างหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา(หลักสูตรใหม่) วันที่ 7 พ.ย.2560
พิธีซ้อมย่อย รับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 4 พ.ย.2560
บรรยากาศงานเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ถวายผ้าพระกฐิน วันที่ 16 ต.ค.2560
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/วิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 2 ต.ค.2560
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา วันที่ 29-30 ก.ย.2560
โครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 8 ก.ย.2560
นายไชยยา เรืองดี ผู้ช่วยอธิการบดีและคณะ เข้าร่วมสังเกตการณ์ การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันที่ 31 ส.ค.2560
กีฬา มมร.สัมพันธ์ ครั้งที่ 4 วันที่ 26 ส.ค.2560
โครงการ English Camp 2017 วันที่ 17-18 ส.ค.2560
โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 8 ส.ค.2560
เวทีวิชาการ การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2560 วันที่ 7 ส.ค.2560
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา วันที่ 5-6 ส.ค.2560
โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา(วันเฉลิมพระชนมพรรษา) วันที่ 27 ก.ค.2560
โครงการอบรมสัมมนาทางด้านภาษาอังกฤษ วันที่ 26 ก.ค.2560
พิธีถวายสักการะ พระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา วันที่ 24 ก.ค.2560
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 14 ก.ค.2560
โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันอาสาฬหบูชา พุทธศักราช 2560 วันที่ 8 ก.ค.2560
โครงการอบรมค่ายพุทธบุตร วันที่ 29-30 มิ.ย.2560
โครงการเตรียมความพร้อมงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 26-27 มิ.ย.2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ CHE QA Online System ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 19-21 มิ.ย.2560
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 1-2 มิ.ย.2560
ศูนย์บริการวิชาการ: จัดประชุมบุคลากรเพื่อวางแผนและติดตามภาระงาน ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 31 พ.ค.2560
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง-การปกครอง ภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ วันที่ 30 พ.ค.2560
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ห้องเรียน ก.ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 29 พ.ค.2560
ตรวจสอบภายใน มมร.วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 22-25 พ.ค.2560
บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียน 2/2559 ภาคพิเศษและภาคปกติ ระดับปริญญาตรี วันที่ 20-25 พ.ค.2560
ประชุมบุคลากร (สภากาแฟ) วันที่ 16 พ.ค.2560
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ประจำปีพุทธศักราช 2560 วันที่ 4-10 พ.ค.2560
การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา วันที่ 6 พ.ค.2560
พิธีซ้อมและพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ณ มมร.(ศาลายา) วันที่ 13-14 พ.ค.2560
พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ณ มมร.มวก. วันที่ 30 เม.ย.2560
โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ วันที่ 8 เม.ย.2560
การแข่งขันกีฬานักศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 วันที่ 19 มี.ค.2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อกรอกแบบติดตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 งบประมาณ 2559-2560 วันที่ 9-10 มี.ค.2560
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ ประจำปี 2560 วันที่ 9 มี.ค.2560
ประชุมติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อกรอกแบบติดตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2559 ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 28 ก.พ.2560
โครงการกำกับติดตามผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 22 ก.พ.2560
โครงการต้านภัยยาเสพติด วันที่ 17-18 ก.พ.2560
ประชุมติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อกรอกแบบติดตามแผนปฏิบัติงานประจำปี วันที่ 14 ก.พ.2560
โครงการมาฆปูรมีศรีปราจีน วันที่ 11 ก.พ.2560
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมผู้บริหารและคณาจารย์ประจำหลักสูตร ณ ห้องประชุม อาคารเรียนพระราชปราจีนมุนี วันที่ 10 ก.พ.2560
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานโปรแกรมระบบบริการการศึกษาสำหรับเจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล วันที่ 31 ม.ค. 2560-1 ก.พ.2560
ศูนย์บริการวิชาการ : ประชุมเพื่อวางแผนและติดตามภาระงานศูนย์บริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 25 ม.ค. 2560
พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100วัน) เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 20 ม.ค. 2559
วิทยาลัยศาสนศาสตร์ : ประชุมผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 17 ม.ค. 2560
แนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เขต จ.อุบลราชธานี วันที่ 6 ม.ค. 2560
บุคลากรร่วมฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ และโอกาสท่านอธิการบดี ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ วันที่ 5 ม.ค. 2560
แนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เขตจ.ขอนแก่นและจ.บึงกาฬ วันที่ 26-27 ธ.ค. 2559
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง วันที่ 24-25 ธ.ค. 2559
การสอบวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา วันที่ 24 ธ.ค. 2559
บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียน1/2559 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ วันที่ 17-22 ธ.ค. 2559
ถวายมุทิตาสักการะ อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เนื่องในวโรกาสรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ พุทธศักราช 2559 วันที่ 15 ธ.ค. 2559
ประชุมบุคลากรวิทยาลัยศาสนศาสตร์ วันที่ 14 ธ.ค. 2559
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50วัน) ถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 1 ธ.ค. 2559
ประชุมเพื่อเตรียมงานพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50วัน) ถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 29 พ.ย. 2559
พิธีบรรพชา-อุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 28 พ.ย. 2559
คณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีฌาปนกิจ คุณแม่เฉลี่ย เจริญทรัพย์ วันที่ 20 พ.ย. 2559
มมร.มวก.เป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมศพ คุณแม่เฉลี่ย เจริญทรัพย์ วันที่ 18 พ.ย. 2559
ประชุมวางแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 3 พ.ย. 2559
บรรยากาศงานเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ถวายผ้าพระกฐิน วันที่ 1 พ.ย. 2559
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย วันที่ 26-27 ต.ค. 2559
ศูนย์บริการวิชาการ จัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 21 ต.ค. 2559
พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร(7 วัน)เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 19 ต.ค. 2559
ประชุมแผนและนโยบาย โครงการประจำปี2560-2561 วันที่ 17 ต.ค. 2559
ประชุมบุคลากรอัตราจ้าง มมร.วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 2 /2559 วันที่ 17 ต.ค. 2559
ประชุมคณะกรรมการสรุปผลการดำเนินงานโครงการสัปดาห์ห้องสมุด วันที่ 10 ต.ค. 2559
กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 6 ต.ค. 2559
การอบรมสัมมนา "คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา2558" วันที่ 3-5 ต.ค. 2559
พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องเรียน ข. จ.ปราจีนบุรี [22/09/59] วันที่ 21 ก.ย. 2559
โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 21 ก.ย. 2559
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559(ภาคบ่าย) วันที่ 17 ก.ย. 2559
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559(ภาคเช้า) วันที่ 17 ก.ย. 2559
ประชุมคณะกรรมการโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ปี2559 วันที่ 14 ก.ย. 2559
ประชุมบุคลากรอัตราจ้าง วันที่ 13 ก.ย. 2559
ประชุมคณะกรรมการโครงการพิธีไหว้ครู วันที่ 12 ก.ย. 2559
ศูนย์บริการวิชาการ จัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 6 ก.ย. 2559
ประชุมบุคลากรสำนักงานวิทยาเขต วันที่ 5 ก.ย. 2559
ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 5 ก.ย. 2559
การเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 29 ส.ค. 2559
โครงการศีลธรรมนำชีวิต ปี 2559 ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ณ ค่ายเยาวชนสุรัสวดี จ.นครราชสีมา (สิ้นสุดโครงการ) วันที่ 28 ส.ค. 2559
โครงการศีลธรรมนำชีวิต ปี 2559 ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ณ ค่ายเยาวชนสุรัสวดี จ.นครราชสีมา วันที่ 27 ส.ค. 2559
โครงการศีลธรรมนำชีวิต ปี 2559 ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ณ ค่ายเยาวชนสุรัสวดี จ.นครราชสีมา วันที่ 26 ส.ค. 2559
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วันที่ 22-24 ส.ค. 2559
โครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนวัดธรรมจริยา จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 17 ส.ค. 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ CHE QA Online System วันที่ 8-10 ส.ค. 2559
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปี 2559 [สิ้นสุด] วันที่ 5 ส.ค. 2559
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปี 2559 วันที่ 4 ส.ค. 2559
โครงการศีลธรรมนำชีวิต ปี 2559 ณ ค่ายเยาวชนสุรัสวดี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ วันที่ 3-5 ส.ค. 2559
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา วันที่ 30 ก.ค. 2559
โครงการอบรมค่ายพุทธบุตร ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร [สิ้นสุด] วันที่ 29 ก.ค. 2559
โครงการอบรมค่ายพุทธบุตร ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร วันที่ 28 ก.ค. 2559
ประชุมคณะกรรมการโครงการอบรมค่ายพุทธบุตร วันที่ 26 ก.ค. 2559
พิธีปิดโครงการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วันที่ 15 ก.ค. 2559
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง วันที่ 15 ก.ค. 2559
ประชุมบุคลากรวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 5 ก.ค. 2559
ถวายมุทิตาสักการะ พระมหาโชควรรธน์ อาภากโร เนื่องในโอกาสได้รับใบตราตั้งเจ้าอาวาส วัดปวิเวการาม จ.ปราจีนบุรี วันที่ 3 ก.ค. 2559
บุคลากรร่วมถวายมุทิตาสักการะพระราชวัชราภรณ์ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด วันที่ 28 มิ.ย. 2559
ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 14 มิ.ย. 2559
ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 31 พ.ค. 2559
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและบริหารความเสี่ยง วันที่ 25 พ.ค. 2559
บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปี1-2559(รอบแรก) วันที่ 19 พ.ค. 2559
วิทยาลัยศาสนศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่4/2559 วันที่ 19 พ.ค. 2559
ผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ พระครูปลัดมงคล ถิรมงฺคโล วันที่ 16 พ.ค. 2559
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา วันที่ 12 พ.ค. 2559
ประชุมติดตามแผนยุทธศาสตร์ วันที่ 12 พ.ค. 2559
การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ภาคปกติ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง วันที่ 10-13 พ.ค. 2559
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 1/2559[ต่อ] วันที่ 10 พ.ค. 2559
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 1/2559 วันที่ 9 พ.ค. 2559
ผู้บริหาร คณาจารย์นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมปฏิบัติกรรมฐาน ณ วัดมกุฏคีรีวัน วันที่ 24 เม.ย. 2559
โครงการสัมมนานักศึกษา ภายหลังฝึกงานสหกิจศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง วันที่ 10 เม.ย. 2559
ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 5 เม.ย. 2559
โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ วันที่ 3 เม.ย. 2559
แนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จ.สิงห์บุรี วันที่ 17 มี.ค. 2559
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 14 มี.ค. 2559
ศูนย์บริการวิชาการ จัดประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 8 มี.ค. 2559
การสอบปลายภาคเรียน2/2558 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 7-9 มี.ค. 2559
ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตในโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม วันที่ 26 ก.พ.2559
เทศกาลเล่านิทานนานาชาติครั้งที่ 4 วันที่ 24-25 ก.พ.2559
ประชุมวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 19 ก.พ.2559
กีฬาสีสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มมร เกมส์ 59 วันที่ 14 ก.พ.2559
โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วันที่ 9 ก.พ.2559
งานสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีบุญข้าวจี่ วันที่ 8 ก.พ.2559
งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา ประจำปี 2559 วันที่ 3 ก.พ.2559
ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 2 ก.พ.2559
ศูนย์บริการวิชาการ จัดประชุมประจำเดือนมกราคม วันที่ 29 ม.ค.2559
กิจกรรม การส่งเสริมและพัฒนาการการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิถีไทย วันที่ 27 ม.ค.2559
การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา วันที่ 22 ม.ค.2559
มมร. สัมพันธ์ ครั้งที่ 3 "ล้านนาเกมส์" วันที่ 15-17 ม.ค.2559
ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสามเณรและจับสลากของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ วันที่ 12 ม.ค.2559
งานมุทิตาสักการะแด่ พระครูวินัยการโกวิท วันที่ 7 ม.ค.2559
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบฐานข้อมูล CHE QA Online System วันที่ 21-25 ธ.ค.2558
โครงการอาสาพระนักเผยแผ่ ปีการศึกษา 2558 [วันสุดท้าย] วันที่ 19 ธ.ค.2558
โครงการอาสาพระนักเผยแผ่ ปีการศึกษา 2558 วันที่ 18 ธ.ค.2558
โครงการอาสาพระนักเผยแผ่ ปีการศึกษา 2558 วันที่ 17 ธ.ค.2558
สอบวัดผลปลายภาคเรียน สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 1-4 วันที่ 8 ธ.ค.2558
งานเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวามหาราช อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยูธยา วันที่ 5 ธ.ค.2558
งานเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวามหาราช วันที่ 4 ธ.ค.2558
โครงการจริยธรรมสัญจร ณ วัดปวิเวการาม จ.ปราจีนบุรี วันที่ 30 พ.ย.2558
โครงการ English Camp ปี 2558 [วันสุดท้าย] วันที่ 28 พ.ย.2558
โครงการ English Camp ปี 2558 วันที่ 27 พ.ย.2558
โครงการ English Camp ปี 2558 วันที่ 26 พ.ย.2558
โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 25 พ.ย.2558
โครงการจริยธรรมสัญจร ณ โรงเรียนบ้านวังบูรพา จ.สระแก้ว วันที่ 23 พ.ย.2558
พิธีประทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 21-22 พ.ย.2558
โครงการจริยธรรมสัญจร ณ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง จ.สระบุรี วันที่ 20 พ.ย.2558
กิจกรรม "ศึกษาดูงานนอกสถานที่" วิชาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา วันที่ 18 พ.ย.2558
พิธีซ้อมรับปริญญบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 14 พ.ย.2558
โครงการจริยธรรมสัญจร ณ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ วันที่ 13 พ.ย.2558
กิจกรรมวิชาการพบปะผู้บริหารและฟังบรรยายพิเศษ วันที่ 4 พ.ย.2558
บรรยากาศงานเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายผ้าพระกฐิน  วันที่ 2 พ.ย.2558
การสอบปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 1/2558  วันที่ 13-16 ต.ค.2558
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 28 ก.ย.2558
กิจกรรม "พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558" วันที่ 26 ก.ย.2558
กิจกรรม"โครงการศีลธรรมนำชีวิต" ณ โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี วันที่ 22 ก.ย.2558
กิจกรรม"โครงการสัปดาห์ห้องสมุด" ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 19 ก.ย.2558
นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ. ปราจีนบุรี วันที่ 18 ก.ย.2558
นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ. สระบุรี วันที่ 15 ก.ย.2558
นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ. พระนครศรีอยุธยา วันที่ 14 ก.ย.2558
กิจกรรม"โครงการศีลธรรมนำชีวิต" ณ วัดป่าทรงคุณ จ.ปราจีนบุรี วันที่ 11 ก.ย.2558
นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ. สระแก้ว วันที่ 11 ก.ย.2558
กิจกรรม"โครงการศีลธรรมนำชีวิต" ณ วัดป่าทรงคุณ จ.ปราจีนบุรี วันที่ 10 ก.ย.2558
กิจกรรม"โครงการศีลธรรมนำชีวิต" ณ วัดป่าทรงคุณ จ.ปราจีนบุรี วันที่ 9 ก.ย.2558
นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ. ฉะเชิงเทรา วันที่ 8 ก.ย.2558
นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ. นครนายก วันที่ 7 ก.ย.2558
นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ. ชัยนาท, สิงห์บุรี วันที่ 4 ก.ย.2558
นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ. อ่างทอง วันที่ 2 ก.ย.2558
นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ. สุพรรณบุรี วันที่ 31 ส.ค.2558
นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ. นครสวรรค์ วันที่ 28 ส.ค.2558
ประชุมเตรียมความพร้อม "โครงการวันสัปดาห์ห้องสมุด" วันที่ 27 ส.ค.2558
ประชุมเตรียมความพร้อม การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 24 ส.ค.2558
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักศึกษา ภาคปกติ ปี 2558 วันที่ 17 ส.ค.2558
โครงการศีลธรรมนำชีวิต ร่วมกับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา7 ณ วัดป่าศรีถาวรนิมิต จ.นครนายก วันที่ 15 ส.ค.2558
โครงการศีลธรรมนำชีวิต ร่วมกับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา7 ณ วัดป่าศรีถาวรนิมิต จ.นครนายก วันที่ 14 ส.ค.2558
โครงการศีลธรรมนำชีวิต ร่วมกับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา7 ณ วัดป่าศรีถาวรนิมิต จ.นครนายก วันที่ 13 ส.ค.2558
กิจกรรมหาเสียงเลือกตั้งประธานนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 11 ส.ค.2558
ประชุมโครงการศีลธรรมนำชีวิต ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 11 ส.ค.2558
ประชุมบุคลากรพิเศษประจำ ประจำปีการศึกษา 1/2558 วันที่ 11 ส.ค.2558
ประชุมย่อย "โครงการศีลธรรมนำชีวิต" ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 6 ส.ค.2558
วันอาสาฬหบูชา ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 28-30 ก.ค.2558
ศูนย์บริการวิชาการ จัดประชุมการจัดนิทรรศการวันอาสาฬหบูชา ปีการศึกษา 2558 วันที่ 21 ก.ค.2558
การสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) รอบ 2 วันที่ 18 ก.ค.2558
โครงการอบรมค่ายพุทธบุตร ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนบ้านหนองชะอม [สิ้นสุดโครงการ] วันที่ 17 ก.ค.2558
เตรียมความพร้อม โครงการอบรมค่ายพุทธบุตร ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนบ้านหนองชะอม วันที่ 16 ก.ค.2558
ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2558 วันที่ 15 ก.ค.2558
อบรมค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนคอตันคลอง 27 [วันสุดท้าย] วันที่ 2 ก.ค.2558
อบรมค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนคอตันคลอง 27 วันที่ 1 ก.ค.2558
ประชุมบุคลากรวิทยาลัยศาสนศาสตร์ วันที่ 22 มิ.ย.2558
ปฐมนิเทศและพบปะนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 1/2558 วันที่ 8 มิ.ย.2558
วันวิสาขบูชา ปี 2558 [สิ้นสุดโครงการ] วันที่ 1 มิ.ย.2558
วันวิสาขบูชา ปี 2558 [ต่อเนื่อง] วันที่ 31 พ.ค.2558
วันวิสาขบูชา ปี 2558 วันที่ 30 พ.ค.2558
ประชุมบุคลากรบรรจุใหม่ สายวิชาการ วันที่ 26 พ.ค.2558
การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ วันที่ 11-14 พ.ค.2558
เยี่ยมนักศึกษาปฏิบัติธรรม กรรมฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดมกุฏคีรีวัน วันที่ 28 เม.ย.2558
พิธีทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพล และสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 21 เม.ย.2558
โครงการสัมมนานักศึกษาภายหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง วันที่ 3-4 เม.ย.2558
สัมมนาวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วันที่ 6 มี.ค.2558
การสอบวัดผลปลายภาค คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วันที่ 2-6 มี.ค.2558
ประชุมบุคลากรวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 26 ก.พ.2558
เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 29 วันที่ 25 ก.พ.2558
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย "มมร.สัมพันธ์" ครั้งที่ 2 ณ มมร.ร้อยเอ็ด วันที่ 20-22 ก.พ.2558
โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมกีฬาสัมพันธ์ แข่งขันกีฬาสี (ภายใน) งบประมาณปี 2558 วันที่ 15 ก.พ.2558
ประชุมสภากาแฟครั้งที่ 1 วันที่ 5 ก.พ.2558
โครงการอบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 20-21 ม.ค.2558
โครงการต้านภัยยาเสพติด (ต่อเนื่อง) วันที่ 18 ม.ค.2558
โครงการต้านภัยยาเสพติด วันที่ 17 ม.ค.2558
ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการต้านภัยยาเสพติด วันที่ 13 ม.ค.2558
กิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2558 วันที่ 8 ม.ค.2558
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 วันที่ 17 ธ.ค.2557
ถวายมุทิตาสักการะ พระราชวัราภรณ์ รักษาการรองอธิการบดีฯ วันที่ 9 ธ.ค.2557
โครงการวันสำคัญแห่งชาติ (วันพ่อแห่งชาติ) วันที่ 5 ธ.ค.2557
โครงการจริยธรรมสัญจร ณ ณ โรงเรียนหินกองวิทยาคม จ.สระบุรี วันที่ 28 พ.ย.2557
โครงการจริยธรรมสัญจร ณ โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง จ.ปราจีนบุรี วันที่ 20 พ.ย.2557
โครงการจริยธรรมสัญจร ณ โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 19 พ.ย.2557
โครงการจริยธรรมสัญจร ณ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี วันที่ 16 พ.ย.2557
โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 6 พ.ย.2557
English camp 2557 วันที่30-31ต.ค.-1พ.ย.2557
โครงการจริยธรรมสัญจร ณ วัดศรีประชา จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 25 ต.ค.2557
การแข่งขันกีฬานักศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 4-5 ตุลาคม 2557
โครงการจริยธรรม ณ วัดวังน้ำขุ่น จ.ปราจีนบุรี วันที่ 4 ตุลาคม 2557
สัมมนาทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 26 กันยายน 2557
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 20 กันยายน 2557
โครงการสัปดาห์ห้องสมุด วันที่ 15 สิงหาคม 2557
ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการสัปดาห์ห้องสมุด วันที่ 7 สิงหาคม 2557
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 4 สิงหาคม 2557
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 23 กรกฎาคม 2557
เทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2557  : วันที่ 10 : วันที่ 11 วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2557
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 1-2 กรกฎาคม พ.ศ.2557
พิธีประทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556 : บัณฑิต : มหาบัณฑิต : บัณฑิต มมร.มวก.ปราจีนบุรี วันที่ 27 พฤษภาคม 2557
พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556 (ซ้อมย่อย) วันที่ 18 พฤษภาคม 2557
โครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่ วันที่ 21-22 มีนาคม 2557
ภาพกิจกรรม ปี 2554-2556 ปีการศึกษา 2554-2556
 

 

admin1

Luk1
kr1
pic3

AntiCor60

EDUSYS1
EDUSYS1
Epo1
Ej1
ya1
mburadio
TDC1
tkc2
tnrr2
KYS
รวมลิงค์มหาวิทยาลัยในไทย
ลิงค์สื่อมวลชน

3 5 7 9
thairat komchad

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้105
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้130
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้235
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1216
mod_vvisit_counterเดือนนี้3460
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว6056
mod_vvisit_counterทั้งหมด428832
เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

MBUMRCinfo