120862MotherDay

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

SkoCon220361

PictureTopic
อบรมสัมมนาการเขียนคำของบประมาณและการเขียนโครงการ 16 ก.ย. 62
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์อาชีพทางรัฐศาสตร์ 14-15 ก.ย. 62
โครงการเสริมสร้างทักษะการใช้โปรแกรมสถิติทางการวิจัย 12-13 ก.ย. 62
โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562 10-11 ก.ย. 62
โครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่ 7-8 ก.ย. 62
โครงการอบรมสัมมนาทางด้านปรัชญา 21 ส.ค 62
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 25,28 ก.ค 62
โครงการวันสำคัญของชาติและศาสนา วันอาสาฬหบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2562 17 ก.ค 62
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 28 มิ.ย 62
โครงการอบรมค่ายพุทธบุตร ประจำปี 2562 13-14 มิ.ย 62
โครงการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2562 13-14 มิ.ย 62
ประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต 10 มิ.ย 62
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 31 มี.ค-9 เม.ย. 62
โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ 7 เม.ย. 62
ประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต 20 มี.ค. 62
สวดอภิธรรมศพและร่วมงานฌาปนกิจ ผศ.ดร. บรรฑูร บุญสนอง 18-19 มี.ค. 62
กีฬาสัมพันธ์ สิรินธราชวิทยาลัยเกมส์ 15-17 มี.ค. 62
โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสานา วันมาฆบูชา ประจำปี 2562 4 มี.ค. 62
โครงการต้านภัยยาเสพติด 27 ม.ค. 62
ศูนย์บริการวิชาการ: จัดประชุมบุคลากรเพื่อมอบหมายภาระงานเพิ่มเติม 14 ม.ค. 62
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา 8 ม.ค. 62
พระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เยี่ยมเยียน มมร.มวก. ห้องเรียน ข 7 ม.ค. 62
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 20 ธ.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต 13 ธ.ค. 61
ประชุมวิทยาลัยศาสนศาสตร์ 30 พ.ย. 61
พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2561 25 พ.ย. 61
พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2561 24 พ.ย. 61
โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 22 พ.ย. 61
พิธีซ้อมย่อยรับปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 18 พ.ย. 61
พิธีเปิดป้ายมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 30 ต.ค. 61
บรรยากาศงานเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ถวายผ้าพระกฐิน 26 ต.ค. 61
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 10 ต.ค. 61
มุทิตาสักการะ พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 25 ก.ย. 61
โครงการ English Camp 8 ก.ย. 61
โครงการ English Camp 7 ก.ย. 61
โครงการ English Camp 6 ก.ย. 61
นิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี 5 ก.ย. 61
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 2 ก.ย. 61
โครงการอบรมสัมมนาทางด้านภาษาอังกฤษ 31 ส.ค.61
นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดสระบุรี 30 ส.ค.61
นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 28 ส.ค.61
ประชุมโครงการอบรมสัมมนาทางด้านภาษาอังกฤษและโครงการ English Camp 27 ส.ค.61
คณะศึกษาศาสตร์ทัศนศึกษา ณ วัดปัญญานันทาราม 15 ส.ค.61
โครงการวันสำคัญของชาติและศาสนา (วันแม่แห่งชาติ) 12 ส.ค.61
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ (ห้องเรียน ข) 8 ส.ค.61
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ 6 ส.ค.61
วันอาสาฬหบูชา พุทธศักราช 2561 26 ก.ค.61
สมัชชาการเผยแผ่พระพพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 3 24 ก.ค.61
บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาการปกครอง 21 ก.ค.61
กิจกรรมสัมพันธ์เตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา 14-15 ก.ค.61
อบรมระบบบริการการศึกษา 10 ก.ค.61
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 05 ก.ค.61
โครงการอบรมค่ายพุทธบุตร 28-29มิ.ย.61
คณะอนุกรรมการประเมินเพื่อรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะที่ 2 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตทางการศึกษา 04 มิ.ย.61
โครงการสัมมนาและสอบนักศึกษา ภายหลังฝึกสหกิจศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 03 มิ.ย.61
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ 01 มิ.ย.61
กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนักศึกษาใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ 30-31 กค 61-01 มิ.ย.61
ศูนย์บริการวิชาการ: จัดประชุมบุคลากรเพื่อวางแผนและติดตามภาระงาน ครั้งที่ 2 18 พ.ค.61
กิจกรรมถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสามเณรเนื่องในโอกาสปิดภาคเรียน2/2560 17 พ.ค.61
บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียน2/2560 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 14-18 พ.ค.61
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 (พระสอนศีลธรรมใหม่) 8-9 พ.ค.61
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 (พระสอนศีลธรรมเดิม) 1 พ.ค.61
ธรรมะและสมาธิบำบัดกับการพัฒนาสังคม 27 เม.ย.61
ประชุมคณะกรรมการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 26 เม.ย.61
ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 25 เม.ย.61
โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ 8 เม.ย.61
มมร.มวก.ร่วมใจต่อต้านคอรัปชั่น การทุจริตและการประพฤติมิชอบ 14 มี.ค.61
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 12-14 มี.ค.61
เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 32 วันที่ 22 ก.พ.-1 มี.ค.61
กีฬา มมร สัมพันธ์ ครั้งที่ 5 อีสานเกมส์ วันที่ 23-25 ก.พ.2561
กีฬาประเพณีของบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่ 8 วันที่ 10 ก.พ.2561
ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 26 ม.ค.2561
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร วันที่ 11-14 ม.ค.2561
 

 

Luk1
kr1
pic3

AntiCor60

EDUSYS1
EDUSYS1
EDUSYS1
Epo1
Ej1
ya1
mburadio
TDC1
tkc2
tnrr2
KYS
รวมลิงค์มหาวิทยาลัยในไทย
ลิงค์สื่อมวลชน

3 5 7 9
thairat komchad

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้249
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้359
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2140
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1798
mod_vvisit_counterเดือนนี้5977
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว9040
mod_vvisit_counterทั้งหมด490236
เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

MBUMRCinfo