PostHeaderIcon โครงการโรงเรียนพลเมือง [27/01/61]

              เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.25ุ61 ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคการเมือง สถาบันพระปกเกล้า จ.พระนครศรีอยุธยา จัดโครงการ"โรงเรียนพลเมือง" ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนรวม อาคาร80ปีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ซึ่งโครงการนี้เป็นการส่งเสริมพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย นโยบายสาธารณะและแนวทางเข้าไปมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายสาธารณะ รวมทั้งความเป็นพลเมืองและกระบวนการสร้างสำนึกพลเมือง ให้กับประชาชนและชุมชนในพื้นที่ต่างจังหวัด ผ่านการสอน การอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการปฏิบัติจริงในพื้นที่ตามความต้องการของผู้เรียนโดยใช้ตำบลเป็นพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย โดยมีระยะเวลาอบรมเป็นเวลา 10 สัปดาห์ (ทุกวันเสาร์)และมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประมาณ 40 รูป/คน


_MG_4553

_MG_4557

_MG_4558

_MG_4601

_MG_4572

_MG_4571

_MG_4576

_MG_4589

_MG_4621

_MG_4651

_MG_4658

_MG_4665

_MG_4581

_MG_4582

_MG_4602

_MG_4604

 

_MG_4603

_MG_4605

_MG_4654

_MG_4609

_MG_4615

_MG_4641

_MG_4579

_MG_4656

_MG_4655

_MG_4585

_MG_4586

_MG_4592

_MG_4591

_MG_4606

_MG_4568

 คลิกเพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

 

 

Luk1
kr1
pic3

AntiCor60

EDUSYS1
EDUSYS1
EDUSYS1
Epo1
Ej1
ya1
mburadio
TDC1
tkc2
tnrr2
KYS
รวมลิงค์มหาวิทยาลัยในไทย
ลิงค์สื่อมวลชน

3 5 7 9
thairat komchad

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

MBUMRCinfo