PostHeaderIcon ธรรมะและสมาธิบำบัดกับการพัฒนาสังคม [27/04/61]

                เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย
พระอดิศักดิ์ สารโท
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม เรื่อง ธรรมะบำบัดกับการพัฒนาสังคมและสมาธิบำบัดกับการพัฒนาสังคม ณ ห้องประชุมศูนย์การพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นการลงนามความร่วมมือการบูรณาการผลงานด้านการส่งเสริมวิชาการ พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านสังคมสู่ชนบท ระหว่างสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ กับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง อาทิ พิพิธภันฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ  บ้านกึ่งวิถี (ชาย) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปทุมธานี  ทำให้เกิดความร่วมมือภาคีเครือข่ายเชิงสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริม พัฒนาความรู้ พัฒนาบุคลากร การพัฒนากิจกรรม การจัดแหล่งความรู้ และการถ่ายทอดความรู้ การประชุมร่วมเพื่อแสวงหาแนวทางการหนุนเสริมเพื่อขับเคลื่อนตามวัตถุประสงค์ให้เกิดผล เกิดรูปธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 40 คน มีกำหนดการตามลำดับดังนี้

ภาคเช้า อบรมเรื่อง "ธรรมะบำบัดกับการพัฒนาสังคม"

_MG_7724

_MG_7731

พระอดิศักดิ์ สารโท นักวิชาการศึกษา

 

_MG_7744

_MG_7747

_MG_7752

_MG_7759

_MG_7765

_MG_7762

_MG_7769

_MG_7768

_MG_7784

_MG_7796

_MG_7806

_MG_7807

_MG_7814

 

ภาคเช้า อบรมเรื่อง "สมาธิบำบัดกับการพัฒนาสังคม"

_MG_7818

_MG_7828

_MG_7826

_MG_7825

_MG_7831

_MG_7722

คลิกเพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

 

 

Luk1
kr1
pic3

AntiCor60

EDUSYS1
EDUSYS1
EDUSYS1
Epo1
Ej1
ya1
mburadio
TDC1
tkc2
tnrr2
KYS
รวมลิงค์มหาวิทยาลัยในไทย
ลิงค์สื่อมวลชน

3 5 7 9
thairat komchad

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

MBUMRCinfo