PostHeaderIcon กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนักศึกษาใหม่ คณะศึกษาศาสตร์[30-31/05/61-01/06/61]

                     เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัด "กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ของคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ" โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ให้มีความพร้อมก่อนที่จะเข้าศึกษาในภาคการศึกษาปกติ 2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการศึกษาในคณะฯ 3. เพื่อให้นักศึกษามีจิตวิญญาณครูและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพในอนาคต 4. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจตนเองและปรับตัวเข้ากับเพื่อนและสิ่งแวดล้อมใหม่ และ 4. เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีในหมู่นักศึกษา โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 -1 มิถุนายน 2561

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561

0 (42)

พระครูวินัยการโกวิท รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ประธานในพิธีเปิด กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ 

0 (49)

พระครูพิศิษฏ์ธรรมนิเทศ อาจารย์ประจำหสักสูตรสาขาวิชาปรัชญา

 

-รับฟังแผนการจัดการศึกษา และการปฏิบัติตัวของนักศึกษา วิทยาลัยศาสนศาสตร์อาจารย์ประจำหลักสูตร

0 (11)

0 (26)

0 (58)

0 (16)

0 (46)

0 (45)

 

บรรยายเรื่อง จิตวิญญาณครูและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพในอนาคต โดย พระมหาสายัณห์ เปมสีโล ดร.

0(95)

0(94)

0 (1)

0 (6)

0 (19)

0 (60)

0 (22)

 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

-การปรับพื้นฐาน Intensive English Program โดย Ms.Ilnaz Jamshidzehi

0(103)

0(104)

0(107)

 

0(112)

0(115)

 

การปรับพื้นฐาน Intensive English Program(ต่อ) โดย นายเกรียงศักดิ์  สานะกัง

0(119)

0(120)

0(125)

 

-พิธีปิด โดย พระครูวิภัชธรรมวิจิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์

1 (1)

1 (20)

อ.ไชยยา เรืองดี ผู้ช่วยอธิการบดี พบปะนักศึกษา และมอบของที่ระลึกให้กับคณะวิทยากร

1 (26)

 

-ถ่ายภาพหมู่

-1 (19)


1 มิถุนายน 2561

IMG_9055

พิธีเปิด โดย พระครูวิภัชธรรมวิจิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์

IMG_9034

อ.สนิท บุญอ่อน กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

IMG_9119

IMG_9081

IMG_9088

IMG_9076

IMG_9068

IMG_9099

IMG_9103

IMG_9108

IMG_9109

IMG_9114

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และลงทะเบียนเรียน     ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
กิจกรรมสันทนาการ ฉันเพล/รับประทานอาหารเที่ยง    คณาจารย์ / เจ้าหน้าที่
นำเสนอวิทยาเขต ชมวีดีทัศน์ พบอาจารย์ที่ปรึกษา    อาจารย์ประจำหลักสูตร

 คลิกเพื่อดูรูปภาพวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 

 คลิกเพื่อดูรูปภาพวันที่ 1 มิถุนายน 2561 

 

 

Luk1
kr1
pic3

AntiCor60

EDUSYS1
EDUSYS1
EDUSYS1
Epo1
Ej1
ya1
mburadio
TDC1
tkc2
tnrr2
KYS
รวมลิงค์มหาวิทยาลัยในไทย
ลิงค์สื่อมวลชน

3 5 7 9
thairat komchad

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

MBUMRCinfo