PostHeaderIcon โครงการอบรมค่ายพุทธบุตร [28-29/06/61]

                เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัด"โครงการอบรมค่ายพุทธบุตร"  ณ โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม อ.บ้านนา จ.นครนายก ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน พ.ศ.2561 โดยมีคณะกรรมการศูนย์บริการวิชาการ เป๊นผู้ประสานงานและดำเนินโครงการ มีกำหนดการตามลำดับ ดังนี้

 

โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม

28 (227)

28 (228)

วันที่ 28 มิถุนายน 2561

28 (1)


-พิธิเปิด โดย พระครูพิศิษฏ์ธรรมนิเทศ รักษาการนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ  ประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย นำไหว้พระสวดมนต์ 

28 (249)

28 (11)


-กล่าวรายงานโดย  นางสาวอุไร เรืองดาว ผู้ประสานงานโครงการ

28 (256)


-สวดมนต์/พัฒนาจิต มารยาทไทย โดย พระมหาทรงพล  พลวฑฒโน (สังสุวรรณ)

28 (55)

28 (61)

28 (66)

28 (104)

28 (99)


-บรรยายเรื่อง สภาพปัญหาสังคมเด็กแว้น,รักในวัยเรียน,ยาเสพติดและแนวทางการแก้ปัญหา    โดย พระปลัดสุริยา  ปภสฺสโร (ภูมิ่งดาว)

28 (117)

28 (120)

28 (134)

-เข้าฐาน นันทนาการ และสรุปกิจกรรม    โดย พระมหาสาวิตร โรจนธมฺโม (มอญดะ)

28 (35)

28 (48)

28 (36)

29 (41)

29 (60)

28 (164)

28 (167)


วันที่ 29 มิถุนายน 2561
-บรรยายเรื่อง ภัยชีวิต/ความประมาท    โดย พระสำเร็จ  ชยวฺฑฺโฒ (แสงเพ็ญ)

29 (3)

29 (15)

29 (20)

-บรรยายเรื่องพื้นฐานของชีวิต/ศีล๕ บาป – บุญ    โดย พระปลัดสุริยา  ปภสฺสโร (ภูมิ่งดาว)

29 (64)

29 (75)

29 (83)

-บรรยายเรื่อง ความสำคัญของชาติไทย    โดย  พระปริพัฒน์ ฐานธมฺโม (เชื้อแพทย์)

29 (35)

29 (38)

-บรรยายเรื่อง พระคุณแม่/กตัญญู    โดย พระปริพัฒน์ ฐานธมฺโม (เชื้อแพทย์)

29 (32)

29 (100)

29 (90)

29 (98)

29 (105)

29 (106)

29 (102)

29 (114)


-ปิดโครงการ

29 (141)

29 (136)

29 (143)

28 (240)

29 (30)

29 (7)

29 (21)

คลิกเพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

 

 

Luk1
kr1
pic3

AntiCor60

EDUSYS1
EDUSYS1
EDUSYS1
Epo1
Ej1
ya1
mburadio
TDC1
tkc2
tnrr2
KYS
รวมลิงค์มหาวิทยาลัยในไทย
ลิงค์สื่อมวลชน

3 5 7 9
thairat komchad

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

MBUMRCinfo