PostHeaderIcon ทัศนศึกษา ณ วัดปัญญานันทาราม [15/08/61]

       เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  นำโดย ผศ.ดร.จำรูญ พริกบุญจันทร์ ได้นำนักศึกษาทัศนศึกษา ณ วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี ในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่ 12.00 - 16.30 น. ซึ่งการทัศนศึกษาครั้งนี้นอกจากจะได้รับความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์พุทธศาสนา ภาพปริศนาธรรมทางพุุทธศาสนาแล้ว นักศึกษายังได้ฝึกการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพุทธศาสนาเป็นภาษาอังกฤษให้คณาจารย์จากต่างประเทศเข้าใจอีกด้วย

1 (8)

พระมหาเฉลิม ปิยทสฺสี เจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม

1 (13)

1 (33)

1 (37)

1 (50)

1 (3)

1 (34)

1 (7)

1 (55)

1 (73)

1 (74)

1 (60)

1 (64)

1 (65)

1 (66)

1 (67)

1 (72)

1 (68)

1 (69)

1 (82)

1 (85)

1 (92)

1 (95)

1 (93)

1 (122)

1 (101)

1 (121)

1 (102)

ภาพปริศนาธรรม

1 (115)

1 (113)

1 (109)

1 (111)

1 (127)1 (128)

1 (133)

1 (134)

 

คณาจารย์และนักศึกษา ร่วมถ่ายภาพหมู่ ณ พุทธมหาเจดีย์พุทธคยา ซึ่งจำลองมาจากประเทศอินเดีย

 

1 (137)

1 (140)

ด้านในเจดีย์จะเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนัง 3 มิติ ที่เกิดจากการดัดแปลงภาพปริศนาธรรมสมัยศิลปะรัตนโกสินทร์ที่ปรากฏมีภาพปริศนาธรรมในช่วงสมัยรัชกาลที่ 4 กับภาพปริศนาธรรมในโรงมหรสพทางวิญญาณของท่านพุทธทาสภิกขุ สวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎ์ธานี ซึ่งโดยภาพรวมมีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า คือ อริยสัจ 4 (ความจริงอันประเสริฐ) ได้แก่ ทุกข์ (สภาวะบีบคั้น) สมุทัย (เหตุแห่งทุกข์) นิโรธ (ความดับทุกข์) และมรรค (ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์)

1 (162)

1 (160)

1 (161)

1 (168)

1 (142)

1 (143)

1 (151)

1 (146)

1 (148)

1 (152)

1 (153)

1 (154)

1 (155)

1 (156)

1 (157)

1 (158)

1 (159)

1 (164)

1 (165)

1 (169)

1 (174)

1 (192)

1 (172)

1 (184)

1 (185)

1 (193)

1 (190)

1 (178)

 คลิกเพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

 

 

Luk1
kr1
pic3

AntiCor60

EDUSYS1
EDUSYS1
EDUSYS1
Epo1
Ej1
ya1
mburadio
TDC1
tkc2
tnrr2
KYS
รวมลิงค์มหาวิทยาลัยในไทย
ลิงค์สื่อมวลชน

3 5 7 9
thairat komchad

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

MBUMRCinfo