PostHeaderIcon โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว [25,28/07/62]

           เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัด"โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2) เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และ  3) เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีวันสำคัญของชาติสืบไป โดยมีกิจกรรมตามลำดับดังนี้

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2562

250762 (4)


- ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ภิกษุ สามเณร นักเรียน ประชาชนทั่วไป ทุกสาขาอาชีพ พร้อมกัน ณ พระอุโบสถ
วัดชูจิตธรรมาราม (พระอารามหลวง)
- ประธานในพิธีเดินทางมาถึงสถานที่ประกอบพิธี ประธานในพิธีจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย
- พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
- พิธีเจริญพระพุทธมนต์
- พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์

250762 (19)

250762 (20)

250762 (21)

250762 (29)

250762 (39)

250762 (50)

250762 (51)

250762 (48)


- ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์เจริญพระพระพุทธมนต์

250762 (54)

- พระสงฆ์ทั้งนั้น อนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธี


วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2562

280762 (44)

- ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ทุกสาขาอาชีพ พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี ร่วมลงนามถวายพระพร

280762 (8)

280762 (23)

280762 (21)

280762 (19)

280762 (20)


- ประธานในพิธีจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย

280762 (39)

280762 (4)

- พิธีกร อาราธนาศีล,ประธานสงฆ์ให้ศีล

280762 (13)

280762 (17)


- ตั้งแถวหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
- ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้พานดอกไม้,ถวายคำนับพร้อมกัน

280762 (31)


- ประธานในพิธีกล่าวคำถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัย

280762 (30)

- น้อมถวายบังคมต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
- พร้อมเพรียงกันร้องเพลงสดุดีจอมราชา

280762 (1)

280762 (24)

280762 (25)

- พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
- พิธีเจริญพระพุทธมนต์
- พิธีกรอาราธนาพระปริตร
- พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์

280762 (26)

- ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์เจริญพระพระพุทธมนต์

280762 (18)


- ประธานสงฆ์ถวายอดิเรก ,พระสงฆ์อนุโมทนาให้พร
- ประธานในพิธีกรวดน้ำ รับพร
- ถวายภัตตาหารเพลแด่ พระภิกษุและสามเณร
- ประชาชนทั่วไปร่วมรับประทานอาหาร
- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม บริเวณวัดป่าทรงคุณ,บริเวณอาคารเรียน เป็นเสร็จพิธี

280762 (45)

280762 (49)

280762 (46)


- ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ จุดเทียนชัยถวายพระพรร่วมกับหน่วยงานราชการฯ

280762 (47)

280762 (48)

 

 คลิกเพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

 

 

Luk1
kr1
pic3

AntiCor60

EDUSYS1
EDUSYS1
EDUSYS1
Epo1
Ej1
ya1
mburadio
TDC1
tkc2
tnrr2
KYS
รวมลิงค์มหาวิทยาลัยในไทย
ลิงค์สื่อมวลชน

3 5 7 9
thairat komchad

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

MBUMRCinfo