PostHeaderIcon โครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่ [7-8/09/62]

                     เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัด"โครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่ " ณ อาคาร80ปีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีกิจกรรมตามลำดับดังนี้          

       

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน

ภาคเช้า

-พิธีเปิดโครงการ โดย พระครูวิภัชธรรมวิจิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ประธานในพิธีเปิด พร้อมกล่าวให้โอวาท

0 (1)

 

กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี โดย ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูล 

0 (80)

 

-บรรยาย เรื่อง “ศิลปะการสร้างอารมณ์ขัน” โดย รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

0 (18)

0 (17)


ภาคบ่าย

-บรรยาย เรื่อง “เทคนิคการเป็นพิธีกร/วิทยากร” โดย ผศ.ดร.บรรจบ ปิยะมาตย์ ม.ศรีปทุม

0 (38)

0 (60)

0 (76)

-บรรยาย เรื่อง “ประสบการณ์นั้นสำคัญยิ่ง” แบ่งกลุ่ม Workshop โดย อ.ชาญพัฒน์ ขำขัน

 0 (6)

0 (77)


วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562

-บรรยาย เรื่อง “คิดแบบทูตพูดแบบพระ” โดย ดร.กฤตสุชิน พลเสน ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

0 (61)

0 (22)

-บรรยาย เรื่อง “การใช้สื่อเทคโนโลยีกับการเผยแผ่” โดย นายถาวร ภูษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

0 (10)

-ถ่ายภาพหมู่

0 (35)

-พิธีปิด 

  คลิกเพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

 

 

Luk1
kr1
pic3

AntiCor60

EDUSYS1
EDUSYS1
EDUSYS1
Epo1
Ej1
ya1
mburadio
TDC1
tkc2
tnrr2
KYS
รวมลิงค์มหาวิทยาลัยในไทย
ลิงค์สื่อมวลชน

3 5 7 9
thairat komchad

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

MBUMRCinfo